KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda sizin haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ediyoruz.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Abhaz İş İnsanları Derneği (AİİD) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir. 

b) Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşleneceği

Siz değerli üyelerimize ait kişisel veriler, portal kapsamında AİİD olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile ilgili sizlere bilgi vermek, sizleri yönetsel işlevlerimize ve çalışma alanlarımıza en üst düzeyde dahil edebilmek, toplantı, etkinlik ve projelere ilişkin duyurularımızı daha hızlı ve etkin bir şekilde sizlerle paylaşabilmek ve tüm dernek faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması amaçları ile sınırlı olarak Dernek tarafından işlenmektedir.

c) Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntem ve Hukuki Sebeplere Dayanarak İşliyoruz?

Kişisel verileriniz KVKK’nın 5, 8. ve 9. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

- 04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 11/4 ve 23. maddeleri ile bu maddeler gereğince 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliğinin 32/1-2 maddeleri uyarınca belirtilen yasa ve yönetmelikten kaynaklanan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 

-KVKK’nın 5/2 (f) uyarınca Derneğimiz tarafından “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak elektronik ve fiziksel ortamda otomatik olarak işlenmektedir.

d) İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri

Şahsınıza ait haberler kapsamında tarafınızdan aşağıdaki kişisel veriler elde edilecektir;

 • Kimlik Bilgisi: İsim-Soy isim, Doğum Yeri ve Tarihi
 • İletişim Bilgileri: E-posta adresi, Adres, Telefon, Ülke/Şehir
 • Diğer: Özgeçmiş, resim

e) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

İşbu aydınlatma metninin (d) maddesinde belirtilen kişisel verileriniz; (b) maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; yurt içinde ve dernek yetkili kurulları ile üyelerine KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

f) Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme

Kişisel verilerinizin korunması kapsamında:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen yasa ve yönetmelik hükümleri uyarınca zorunlu olan haller hariç olmak üzere kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi halinde buna ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınızı kullanabilirsiniz:

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamında yukarıda belirtilen taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Derneğimizin ‘Küçük Ağa sokak, Naim bey apt. No:2 Kat:4 Daire:5/1, Şaşkınbakkal, Kadıköy - İstanbul ’ adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.