ÜYELİK SÜRECİ

Üyelik sürecimiz üç adımdan oluşuyor. 

1- Dernekler Masası İçin Resmi Dernek Kaydı 

Resmi dernek kaydı için buraya tıklayarak Üyelik Başvuru formu indirilmeli, çıktısı alınıp, doldurarak imzalanmalı ve aidat dekontunu ve bir adet vesikalık fotoğrafınızı ekleyerek dernek merkezimize (Abhaz İş İnsanları Derneği, Küçük Ağa Sk. Naim Bey Apt. No:2 Kat:4 Daire:5 Şaşkınbakkal/Kadıköy İSTANBUL) kargolanmalıdır. 

2- Web Sitemiz İçin Ön Kayıt

Ardından buraya tıklayarak açılan sayfadan web sitemize de ön kaydınızı yaptırmalısınız.

3- Web Sitemizde Profil Oluşturma

Evraklarınız bize ulaştıktan sonra derneğe resmi kaydınız yapılacaktır. Bu aşamada ön kayıtta kullandığınız e-posta adresinize web sitemizde profil oluşturma ile ilgili bir mail ulaşacaktır. Bu maildeki adımları izleyerek web sitemizdeki profesyonel profilinizi oluşturabilirsiniz.

 

Kayıt süreci ve üyelik ile ilgili tüm sorularınız için uyeiliskileri@abhaziid.org adresinden bize ulaşabilirsiniz.

 

Dernek üyeliğine başvurmak isteyen kişilerin Dernekler Kanunu’nun aradığı koşulların yanı sıra aşağıdaki şartlara haiz olması gereklidir.

a) Fiil ehliyetine sahip olmak,

b) 18 yaşını doldurmuş olmak,

 

ÜYELİK TÜRLERİ 

Derneğin “Asil” ve “Onursal” olmak üzere iki tür üyesi vardır.

Asil Üye

Derneğe asli üye olmak için iki asli üye tarafından önerilmek gereklidir. Önerilen üye adayı hakkında Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu ile 30 gün içinde karar alınır ve sonuç adaya yazı ile duyurulur. Başvurusu kabul edilen aday bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Kurucular derneğin asli üyeleridir. TC vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlarla birlikte Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip bulunmaları da gereklidir. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.

Onursal Üye

Varlıkları dernek için manevi bir değer taşıyan sosyal yeri, kişiliği itibari ile derneğin amaçlarına önemli katkılarda bulunan veya bulunabilecek olan, bilim ve iş çevrelerine mensup kişilerden uygun görülenlere, bir Yönetim Kurulu üyesinin yazılı teklifi ile toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin üçte ikisinin kabul kararı ile onursal üyelik verilebilir. Onursal üyeler Genel Kurulda toplantı ve müzakerelere iştirak etmekle beraber oy kullanmazlar. Onursal Üyelerin giriş ve yıllık aidat ödeme zorunlulukları yoktur.

 

DİĞER ŞARTLAR 

Üyelik Beyannamesi

Derneğe üye olmak isteyenler üyelik beyannamesini doldurup, gerekli belgeleri ekleyerek Sicil Kurulu’na verirler. Üyelik beyannamelerinde en az iki üyenin, adayı önermeleri zorunludur. Üyelik beyannameleri onbeş (15) gün süre ile Dernek Merkezinde  ilan olunur. Bu süre içinde, üyeler adaylar hakkında yazılı itirazda bulunabilirler. Bu itirazlarla ilgili Sicil Kurulu ayrıca adaylar hakkında araştırma yapabilir. Onbeş günlük süre sonunda, adaylar hakkında itiraz edilmediği veya itiraz Sicil Kurulu´nca reddedildiği takdirde, Sicil Kurulu durumu görüşü ile birlikte Yönetim Kurulu’na sunar. Adayın asil üyeliğe aday kabul veya reddi kararı Yönetim Kurulunca verilir. Üyeliğe aday olanlar hakkında yapılan itirazların, Sicil Kurulu’nca geçerli görülmesi veya Sicil Kurulu’nun yapacağı araştırma sonucunun olumsuz çıkması halinde, adayın üyelik başvurusu, Yönetim Kurulu’nca reddolunur ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Üyeliği reddolunan adaya gerekçe bildirme zorunluluğu yoktur. Yönetim Kurulu’nun red kararına karşı, ilgili, kararın kendisine tebliğinden itibaren otuz (30) gün içinde ilk Genel Kurulda görüşülmek üzere itirazda bulunabilir. Bu konudaki başvuruların, Genel Kurulun vereceği karar kesindir. Üyeliği reddedilen aday aradan iki yıl geçmedikçe yeniden başvuruda bulunamaz. Üyelik için yapılan başvurular, başvuru tarihinden itibaren en geç otuz (30) gün içinde karara bağlanır ve sonuç adaya yazılı olarak duyurulur. Adayların asil üyelikleri, üyeliğe kabul kararından sonra, Bu tüzükle belirtilmiş kayıt ücreti ödenmesi ile başlar.

Üye Kayıt Ücreti 

Üye kayıt ücreti Yönetim Kurulu tarafından saptanır ve asil üyeliğe kabul işlemleri sırasında bir kez ödenir. Asil üyeler Yönetim Kurulunca saptanacak yıllık aidatı her yıl ödemek zorundadırlar.Yıllık aidat aylara bölünerek ayın ilk on günü içerisinde ödenir. 

Ayrıca, kuruluş sürecinde ve sonrasında adaylar ve üyeler Dernek’ e  bağış yapabilirler.

Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma

Her üye istifa etmek sureti ile, dilediği anda Dernek’ten çıkabilir. Ancak, istifasının yazılı olarak verilmesi zorunludur. Üyelikten çıkarılma, Dernekler Kanunu ve tüzük hükümleri uyarınca yapılır. Dernek üyeliğinden istifa eden veya çıkarılanların kayıtları, Yönetim Kurulu kararı ile kapatılır.