TÜZÜK

........................... tarihli kuruluş tüzüğüdür.

Bölüm 1

 

MADDE 1: DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Abhaz kökenli T.C. vatandaşları için  “ABHAZ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ” adı ile dernek kurulmuştur.

Derneğin merkezi İstanbul’dadır. 

 

MADDE 2: ŞUBELER ve TEMSİLCİLİKLER

Dernek, amacının hasıl olması için, Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulu kararı ile  temsilcilikler açabilir, kapatabilir.

 

MADDE 3: DERNEĞİN AMACI

Derneğin amacı, Türkiye genelinde ve dünyanın diğer ülkelerinde kendini Abhaz (Abaza) olarak tanımlayan ve her türlü iş kolunda faaliyet gösteren kişiler arasında dayanışmayı sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için Dernek; 

 • Bu kişiler arasında sevgi bağlarını güçlendirmek, sosyal ve ekonomik alanda kaynaşmış bir birliktelik kurmak, sahip olduğu kültürel değerlerin aralarındaki ilişkiler ile paylaşılarak yeni nesillere aktarılmasın sağlamak,
 • Abhazlar arasında maddi – manevi dayanışmayı sağlamak,
 • Öğrenim görmekte olan başarılı Abhaz gençlerinin ilk,orta,lise ve üniversite eğitimlerine katkıda bulunmak 
 • bilim, kültür, sanat ve sporla ilgili; konferans, panel, seminer, konser, temsil, sergi gibi sosyal etkinliklerde bulunmak, balolar yemekler, iç ve dış seyahatler düzenlemek,
 • Abhaz toplumunun genel yaşam ve kültür, eğitim-öğretim düzeyini yükseltmek  için gerekli etkinliklerde bulunmak ve bu amaçla yurtiçi ve/veya yurtdışında kurulmuş diğer dernek, vakıf ve kuruluşlar ile iş birliği içerisinde dayanışmada bulunmak, bu dernek vakıf ve kuruluşların bir birlik halinde toplanmasına katkı sağlamak. 
 • Bu amaçla vakıf kurmak, kurulmuş vakıflara iştirak etmek.
 • Uluslararası projelere katılmak ve uluslararası kaynaklardan finans temin etmek suretiyle projeler gerçekleştirmek.
 • Abhazların ve AİİD’nin manevi şahsiyetinin hak ve menfaatlerinin, değerlerinin ve tarihi mirasının korunması amacıyla gerektiği takdirde her türlü hukuki girişimde bulunmak.
 • Bu amaçlara ulaşmak için hertürlü iktisadi ve ticari girişimi gerçekleştirmek suretiyle faaliyette bulunmak.

 

MADDE 4: SİYASET YASAĞI

AİİD, herhangi bir siyasi parti veya uzantısı bir kuruluşa bağlı olmayacağı gibi, siyaset, din, mezhep sorunları ile alakalı tartışmalara zemin oluşturmaz. Üyeler, dernek isim ve çatısı altında hiçbir şekilde bu konularda faaliyette bulunmaz ve dernek adına bu konularda organizasyon tertip edemez.

AİİD Atatürk ilkelerini benimsemiş, Türkiye’nin çağdaş uygarlık düzeyini aşma anlayışı ile çalışan, hukukun üstünlüğüne inanan, laikliği, kadın erkek eşitliğini savunan, insan hakları evrensel ilkelerini kabul eden, düşünce, inanç ve girişim hürriyetinden yana üyelerden oluşur. 

 

MADDE 5: DERNEĞİN KURUCULARI

 

Derneğin, ........... tarihli kuruluşunu gerçekleştiren kişiler: 

 

Adı – Soyadı Mesleği

Başkan - Erkut Aslan Emekli

Başkan Vekili - Şehnaz Ünügür Öncül Tasarımcı

Genel Sekreter - Levent Belin Emekli

 1. Dr. Berat Bırfın Bir    Profesör
 2. Dr. Uğur Coşkun Profesör

Hülya İlhan  Kreatif Direktör

Rıdvan Fidan  Emekli

Nalan Uçak  Yönetici

Tuba Kobaş Huvaj  AB Uzmanı 

 

Bölüm 2

 

MADDE 6: ÜYELİK KOŞULLARI 

 • Dernekler Kanunu Hükümleri gereğince; üyeliğe engel durumu bulunmayan, Medeni kanundaki hakları kullanma ehliyetine sahip, derneğin amaçlarını kabul eden gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olabilirler.
 • Tüm dernek kurulları ve platformlar %50’lik cinsiyet eşitliği kotası gözetilerek, genç yaş gruplarını da (35 yaş altı) kapsayacak şekilde ve Abhaz / Abaza nüfusunun yaşadığı coğrafyaları temsil edecek nitelikte oluşturulmalıdır

 

MADDE 7: ÜYELİK TÜRLERİ

Derneğin “Asil” ve “Onursal” olmak üzere iki tür üyesi vardır. 

 

 1. Asil Üyelik

Derneğin amaçlarını kabul eden gerçek ve tüzel kişiler Derneğe asli üye olabilirler. Derneğe üye olacakların fiil ehliyetine sahip ve on sekiz yaşını bitirmiş olmaları gereklidir. Derneğe asli üye olmak için iki asli üye tarafından önerilmek gereklidir. Önerilen üye adayı hakkında Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu ile 30 gün içinde karar alınır ve sonuç adaya yazı ile duyurulur. Başvurusu kabul edilen aday bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Kurucular derneğin asli üyeleridir. TC vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlarla birlikte Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip bulunmaları da gereklidir. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz. 

 

 1. Onursal Üye

Varlıkları dernek için manevi bir değer taşıyan sosyal yeri, kişiliği itibari ile derneğin amaçlarına önemli katkılarda bulunan veya bulunabilecek olan, bilim ve iş çevrelerine mensup kişilerden uygun görülenlere, bir Yönetim Kurulu üyesinin yazılı teklifi ile toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin üçte ikisinin kabul kararı ile onursal üyelik verilebilir. Onursal üyeler Genel Kurulda toplantı ve müzakerelere iştirak etmekle beraber oy kullanmazlar. Onursal Üyelerin giriş ve yıllık aidat ödeme zorunlulukları yoktur.


 1. Üyeliğe Kabul

Derneğe üye olmak isteyenler üyelik beyannamesini doldurup, gerekli belgeleri ekleyerek Sicil Kurulu’na verirler. Üyelik beyannamelerinde en az iki üyenin, adayı önermeleri zorunludur. Üyelik beyannameleri onbeş (15) gün süre ile Dernek Merkezinde  ilan olunur. Bu süre içinde, üyeler adaylar hakkında yazılı itirazda bulunabilirler. Bu itirazlarla ilgili Sicil Kurulu ayrıca adaylar hakkında araştırma yapabilir. Onbeş günlük süre sonunda, adaylar hakkında itiraz edilmediği veya itiraz Sicil Kurulu´nca reddedildiği takdirde, Sicil Kurulu durumu görüşü ile birlikte Yönetim Kurulu’na sunar. Adayın asil üyeliğe aday kabul veya reddi kararı Yönetim Kurulunca verilir. Üyeliğe aday olanlar hakkında yapılan itirazların, Sicil Kurulu’nca geçerli görülmesi veya Sicil Kurulu’nun yapacağı araştırma sonucunun olumsuz çıkması halinde, adayın üyelik başvurusu, Yönetim Kurulu’nca reddolunur ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Üyeliği reddolunan adaya gerekçe bildirme zorunluluğu yoktur. Yönetim Kurulu’nun red kararına karşı, ilgili, kararın kendisine tebliğinden itibaren otuz (30) gün içinde ilk Genel Kurulda görüşülmek üzere itirazda bulunabilir. Bu konudaki başvuruların, Genel Kurulun vereceği karar kesindir. Üyeliği reddedilen aday aradan iki yıl geçmedikçe yeniden başvuruda bulunamaz. Üyelik için yapılan başvurular, başvuru tarihinden itibaren en geç otuz (30) gün içinde karara bağlanır ve sonuç adaya yazılı olarak duyurulur. Adayların asil üyelikleri, üyeliğe kabul kararından sonra, Bu tüzükle belirtilmiş kayıt ücreti ödenmesi ile başlar.

 

 1. Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidatlar

Üye kayıt ücreti Yönetim Kurulu tarafından saptanır ve asil üyeliğe kabul işlemleri sırasında bir kez ödenir. Asil üyeler Yönetim Kurulunca saptanacak yıllık aidatı her yıl ödemek zorundadırlar.Yıllık aidat aylara bölünerek ayın ilk on günü içerisinde ödenir. 

Ayrıca, kuruluş sürecinde ve sonrasında adaylar ve üyeler Dernek’ e  bağış yapabilirler.

 

 1. Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma

Her üye istifa etmek sureti ile, dilediği anda Dernek’ten çıkabilir. Ancak, istifasının yazılı olarak verilmesi zorunludur. Üyelikten çıkarılma, Dernekler Kanunu ve tüzük hükümleri uyarınca yapılır. Dernek üyeliğinden istifa eden veya çıkarılanların kayıtları, Yönetim Kurulu kararı ile kapatılır.


Bölüm 3

 

MADDE 8: DERNEĞİN ORGANLARI

Derneğin Zorunlu Organları;

Genel Kurul

Yönetim Kurulu

Denetleme Kurulu

 

İhtiyari Organları;

Disiplin Kurulu

Sicil Kurulu

Dernek Divanı’ndan ibarettir.

 

 1. GENEL KURUL

 

MADDE 9: GENEL KURULUN OLUŞUMU

Genel Kurul, ilk toplantı tarihinden en az yirmi (20) gün önce, toplantının yapıldığı yıl dahil, aidatını tamamen ödemiş asil üyelerden oluşur.

 

 

MADDE 10: GENEL KURUL’UN GÖREV ve YETKİLERİ

Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

Derneğin Başkanını ve organların asil ve yedek üyelerini seçmek, gerektiğinde azletmek.

Yönetim Kurulunca düzenlenecek bilanço ve kesin hesap tablosu ile faaliyetin raporunu ve Denetleme Kurulu raporunu incelemek, kabul veya reddetmek.

Yönetim Kurulu üyelerini idari ve mali yönlerden ayrı ayrı ibra etmek veya sorumlulukları yönüne gitmek.

Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşmek, aynen veya değiştirerek onaylamak.

Dernek tüzüğünü değiştirmek.

Derneğe gerekli gayrimenkullerin satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması veya ayni bir hak tesis edilmesi konularında karar alarak Yönetim Kurulu’na yetki vermek.

Derneğin feshine karar vermek.

Derneğin mevzuat hükümleri dairesinde uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması hususlarında karar vermek.

Gerektiğinde Derneğin amacına uygun federasyon ve konfederasyonlara, mevzuat hükümleri dairesinde katılma veya bunlardan ayrılma kararı vermek.

Dernek tarafından  müze kurulmasına karar vermek.

Derneğin vakıf kurmasına, kurulmuş vakıfların yönetim veya mütevelli heyetine katılmasına karar vermek.

Dernekler Kanunu ve Tüzük ile kendisine tanınan diğer yetkileri kullanmak ve mevzuatta verilen sair görevleri yerine getirmek.

 

 

 

MADDE 11: GENEL KURUL TOPLANTILARI

Genel Kurul:

Her yıl Mart ayı içinde idari ve mali konularda olağan olarak,

İki yılda bir olağan genel kurul ile Mart ayı içinde Başkan ve organları seçmek üzere olağan olarak,

Tüzüğün ilgili maddeleri uyarınca, Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerini, Denetleme Kurulu üyelerini, Sicil Kurulu üyelerini ve Disiplin Kurulu üyelerini seçmek üzere olağanüstü olarak,

Yönetim veya Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya Dernek Üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak,

Tüzük değişiklikleri veya Derneğin feshi konularında karar vermek üzere, olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu tarafından çağrılır. Denetleme Kurulu veya Dernek üyelerinin beşte birinin talebine rağmen Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmaktan kaçınırsa Dernekler Kanunu’nun hükümleri uygulanır.

 

MADDE 12: TOPLANTIYA ÇAĞRI USULÜ

Genel Kurula katılacak üyeler. En az (15) gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.

Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre bir haftadan az olamaz.

Üyeler toplantı gününden en geç 20 gün önce saat 19.00´a kadar aidat borçlarını ödeyebilirler.

Sicil Kurulu son para yatırma gününü takip eden gün, Genel Kurula katılacak üyelerin listesini düzenler ve ertesi günden başlamak üzere 3 gün süre ile Dernek Merkezi’nde ilan eder. İlan süresi boyunca yapılacak itirazlar Sicil Kurulu tarafından derhal karara bağlanır ve bu şekilde, Genel Kurula katılacak üyeler listesi kesinleşir.

Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantının gündemi toplantı gününden en az onbeş gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanın yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Ertelenen toplantıya ancak ilk toplantının kesinleşmiş üye listesinde bulunan üyeler katılabilirler. Ayrıca toplantı üçüncü fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 13: TOPLANTI YERİ ve TOPLANTIYA GİRİŞ

Genel Kurul toplantısı Genel Kurul çağrısında belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.

Genel Kurula gelen ve katılma hakkına sahip üyeler, listede adları yanına imza ederek, Sicil Kurulu’nun mühür ve imzasını taşıyan giriş kartlarını alırlar ve toplantıya girerler.

 

MADDE 14: TOPLANTI YETER SAYISI

Genel Kurul, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından aşağı olamaz.

 

MADDE 15: TOPLANTILARIN YAPILIŞ USULÜ

Toplantı, yeter sayısı sağlanmışsa, Dernek Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet Komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan, bir Başkan Vekili ve üç Katipten oluşan Başkanlık Divanı seçilir.

Başkanlık Divanı, bu tüzük hükümlerinin uygulanması ve görüşmelerin düzenle yürütülmesini sağlamakla görevli ve yükümlüdür. Başkanlık Divanı görüşmelerin güvenlik ve düzenini bozanlara uyarma cezası verebilir. Buna rağmen eylemlerine devam edenler hakkında, Başkanlık Divanı´nın önerisi üzerine Genel Kurul tarafından toplantıdan çıkarma kararı alınabilir. Toplantıdan çıkarılan üyeler, toplantı süresince salonda bulunamaz ve oylamaya katılamazlar.

Toplantı sonunda, toplantı tutanağı Başkanlık Divanı´nca düzenlenir, imzalanır ve tüm belgelerle birlikte Yönetim Kurulu´na verilir.

 

MADDE 16: TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR

Genel Kurul toplantılarında sadece gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak yıllık olağan toplantılarda gündeme geçilmeden önce hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından, görüşülmesi yazılı olarak istenilen konuların gündeme konulması zorunludur. Olağan ve olağanüstü seçim toplantıları gündeminde sadece seçilmesi gereken Başkan ve organları seçimleri bulunur. Seçim toplantıları gündemine hiçbir ek yapılamaz. Ancak Başkan adayları dilerlerse 10 dakikayı aşmamak üzere birer konuşma yapabilirler. Olağan ve olağanüstü seçim toplantıları geri bırakılamaz. Tüzüğün ilgili maddesi uyarınca yapılacak olağanüstü toplantılarda, gündemde, toplantı isteğinde bulunanların görüşülmesini istedikleri konulardan başka konu bulunamaz, toplantıda gündeme ek ve değişiklik yapılamaz.

 

MADDE 17: KARARLARIN ALINMASI ve OY HAKKI

Kararlar toplantıya katılan üyelerin mutlak çoğunluğu ile alınır. Her asil üyenin bir oy hakkı vardır.

Olağan ve olağanüstü seçim toplantılarında gizli oy esastır. Üye oyunu bizzat kullanır. Diğer Genel Kurul toplantılarında kararlar açık oyla alınır. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından, yazılı olarak istenilmesi halinde, herhangi bir hususta gizli oya başvurulması kararlaştırılabilir.

 

MADDE 18: ÖZEL TOPLANTI ve KARAR YETER SAYILARI

a) Tüzük değişikliği için Genel Kurul toplantı yeter sayısı, toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3’üdür. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaması halinde ikinci toplantı yeter sayısı yönetim ve denetim kurulunun 2 katından az olamaz.

Bu konudaki kararlar, toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır.

b) Genel Kurul, her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Derneğin feshi için, Genel Kurul toplantı yeter sayısı gerek birinci gerekse ikinci toplantı için, Genel Kurul´a katılma hakkına sahip üyelerin 2/3 üdür. Bu konudaki karar, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 2/3 çoğunluğu ile alınır.

c) Derneğin amacına uygun bir federasyon veya konfederasyona katılabilmesi için, Genel Kurul toplantı yeter sayısı gerek birinci gerekse ikinci toplantı için Genel Kurul´a katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğudur. Bu konudaki kararlar, toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır.

d) Dernek, ikametgah ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olan gayrimenkullere Genel Kurul kararı ile sahip olabilir. Derneğin gayrimenkulleri ancak Dernek için daha yararlı ve değerli gayrimenkullerin satın alınması amacıyla ve bunun satıcısı ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapılması ve tapuya tescil edilmesi kaydıyla satılabilir. dernek gayrimenkulleri veya Derneğe kamu kuruluşlarınca irtifak hakkı verilen gayrimenkuller, Genel Kurulca “Yap-İşlet-Devret” formülü ile değerlendirilebilir.

Ayrıca gayrimenkullerin ayni haklarla tahdidi için, Genel Kurul toplantı yeter sayısı, gerek birinci gerek ikinci toplantı için, Genel Kurul´a katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğudur. Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır.

 

 1. DERNEK BAŞKANI VE YÖNETİM KURULU

 

MADDE 19: DERNEK BAŞKANI

Başkan, derneğin 30 yaşını doldurmuş, (2030 yılından itibaren geçerli olmak kaydıyla) en az beş (5) yıllık ve disiplin cezası almamış, en az 1 dönem dernek yönetim kurulu üyeliği yapmış asil üyeler arasından iki yıl için  Genel Kurul tarafından seçilir. Başkan İki dönem başkanlık yapabilir. Bu dönemlerin arka arkaya olması gerekmez. İki dönemden sonra adaylığını koyamaz. Onursal üyeler arasında yerini alır.

Başkanlığın boşalması halinde, Başkanlık ve yalnız Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeliklerinin seçimi için, en geç bir ay içinde, Olağanüstü Seçim için  Genel Kurulu toplantıya çağrılır.

 

MADDE 20: YÖNETİM KURULU’NUN OLUŞUMU

Yönetim Kurulu, Dernek Başkanı (2030 yılından itibaren geçerli olmak kaydıyla) ile en az beş (5) yıllık ve disiplin cezası almamış asil üyeler arasından, Genel Kurul tarafından seçilen 9 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu´na seçildikten sonra, yukarıda yazılı şartlardan herhangi birisine haiz olmadığı anlaşılanlar ile görev süreleri içinde geçici çıkarma cezası alanlar, istifa etmiş sayılırlar ve yerlerine sıradaki yedekler geçer.

Yönetim Kurulu üye sayısı, yedeklerin de asil üyeliğe gelmelerine rağmen altı kişiden aşağıya düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması durumunda, Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak, Dernek üyeleri arasından seçtiği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

 

MADDE 21: GÖREV ve YETKİLERİ

Yönetim Kurulu´nun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya birkaçına yetki vermek,
 2. Bütçeye göre tasarruflarda bulunmak,
 3. Derneğin amacının gerçekleşmesi, ilerlemesi, gelişmesi, gelirlerinin artırılması için her türlü girişimde bulunmak,
 4. Kanuna ve Tüzüğe aykırı olmamak kaydı ile yönetmelikler düzenlemek,
 5. Genel Kurulu toplantıya çağırmak ve gündemini hazırlamak,
 6. Dernek işlerinin yürütülmesi için gerekli kadroları saptamak, personeli işe almak, ücretlerini belirlemek ve işten çıkarmak,
 7. Üye kabul işlemlerini yapmak,
 8. Geçmiş yıl faaliyet raporu ve kesin hesabı ile gelecek yıl bütçesini hazırlamak,
 9. Derneğin karar, muhasebe, yazışma, demirbaş ve diğer kayıt defterlerinin düzenli olarak tutulmasını ve işlenmesini sağlamak,
 10. Türk vatandaşı olmayanların Dernek üyeliğine kabulü halinde, bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,
 11. Uluslararası çalışmalar yapmak, projelere katılmak, Genel Kuruldan onay alarak finansman temin etmek suretiyle projeler gerçekleştirmek;
 12. Derneğin manevi şahsiyetinin, hak ve menfaatlerinin, Abhaz Kültür değerlerinin ve tarihi mirasının korunması maksadıyla, gerektiği takdirde, her türlü hukuki girişimde bulunmak;
 13. Derneğin şubeler ve temsilcilikler açmasına veya kapatmasına karar vermek.
 14. Tüzük ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmaktır.

 

 

MADDE 22: GÖREV BÖLÜMÜ VE TOPLANTILAR

Yönetim Kurulu, seçimi izleyen ilk toplantısında, kendi arasından bir Başkan Vekili, bir Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, bir Muhasip üye ve bir de Veznedar üye seçerek, durumu Karar Defterine geçirir ve üyelere duyuru yapılır..

Yönetim Kurulu, vereceği karar üzerine bu görev bölümünde değişiklik yapabilir.

Yönetim Kurulu, en az ayda bir kez toplanır. Toplantıya, Başkan bulunmadığı takdirde Başkan Vekili, onun da yokluğunda Başkan Yardımcısı, o da yoksa Genel Sekreter başkanlık eder.

Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası, karar yeter sayısı, toplantıda bulunan üyelerin mutlak çoğunluğudur.

 

MADDE 23: DERNEĞİ TEMSİL

Derneği Başkan bulunmadığı hallerde Başkan Vekili veya Yönetim Kurulu´nun yetki verdiği kendi üyelerinden bir veya birkaçı temsil eder.

Ayrıca, Yönetim Kurulu, veya toplanmasının mümkün olmadığı hallerde Başkan ve bulunmadığı zaman Başkan Vekili, derneği ilgilendiren bir görüşmeye veya toplantıya Dernek asil üyelerinden birisine yetki verebilir. Ancak, bu görüşme veya toplantıların sonucunda, Derneği gerek idari gerekse mali yükümlülük altına sokacak bir karar alınması halinde, Derneğin bu konuda yükümlü olabilmesi için, idari konularda tüzükte yetki ve mali konularda bütçede ödenek bulunması, Yönetim Kurulu kararıyla onaylanması ve yetkili kişilerin imzasını taşıması zorunludur.

 

MADDE 24: DERNEĞİ İLZAM

Tüzükteki ve bütçedeki yetkiler uyarınca, Yönetim Kurulu kararı ile Derneği:

Mali işlerde: Başkan veya Başkan Vekili ile Muhasip Üyenin birlikte,

İdari işlerde: Başkan veya Başkan Vekili ile Genel Sekreter´in birlikte imzaları temsil ve ilzam eder.

 

MADDE 25: YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

Yönetim Kurulu üyeleri Derneğin yönetiminden müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak karara karşı oy vermiş ve bu hususu Karar Defterine yazdırarak imzalamış ve durumu denetçilere haber vermiş üyeler sorumlu değildir.

 

MADDE 26: KENDİ ÜYELERİNE YETKİ VERMEK

Derneğin iç yönetimine ilişkin işlerde, Yönetim Kurulu, üyelerinden bir veya birkaçına, kendi sorumluluğu altında belli yetkiler verebilir.

 

MADDE 27: YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ

BAŞKAN:Derneği her konuda temsil eder. Yönetim Kurulu görüşmelerini yönetir, verilen kararların uygulanmasını sağlar, yazışmaları denetler, ayrıca Tüzükte belirtilen diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.

BAŞKAN VEKİLİ:Başkan bulunmadığı zamanlarda ona vekalet eder ve onun yetkilerini kullanır.

BAŞKAN YARDIMCISI: Başkan ve Başkan vekili bulunmadığı zamanlarda ona vekalet eder ve onun yetkilerini kullanır.

GENEL SEKRETER:Derneğin yazı işlerini yönetir. Yönetim Kurulu görüşmelerini ve alınan kararları Karar Defterine kaydeder. Yönetim Kurulu Karar Defterinin düzgün yazılmasından ve kararların altının imzalatılması ile  sorumludur. İdari işlerde yazışmaları tek başına imza eder.

MUHASİP ÜYE: Derneğin hesap işlerini yürütür. Muhasebe ve buna ilişkin defterleri tutar veya tutturur. Yıllık bütçe ve kesin hesapları hazırlar. Giderlerin bütçedeki ilgili madde ve fasıllara göre yapılmasını sağlar. Derneği mali konularda bağlayacak olan evrak ve belgeleri Başkan veya Başkan bulunmadığı zamanlarda Başkan Vekili ile birlikte imza eder.

VEZNEDAR:Derneğin para, tahsilat makbuzları, çek defterleri vesair kıymetli evrakını saklamakla yükümlüdür. Kasada Yönetim Kurulu’nca belirlenecek miktar kadar para bulundurur, fazlasını bankaya yatırır.Yönetim Kurulu kararı ile gider ödemelerini yapar. Kasa defterini tutar veya tutturur.

MADDE 28: YÖNETİM KURULUNUN TUTACAĞI DEFTERLER

Yönetim Kurulu aşağıdaki defterleri tutmakla yükümlüdür:

 1. Üye Kayıt Defteri,
 2. Karar Defteri,
 3. Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defteri,
 4. Gelir ve Gider Defteri,
 5. Bütçe, Kesin Hesap ve Bilanço Defteri,
 6. Demirbaş Defteri,
 7. DENETLEME KURULUMADDE 29: DENETLEME KURULU’NUN OLUŞUMU

Denetleme Kurulu, Derneğin en az 3 (üç) yıllık ve disiplin cezası almamış asil üyeleri arasından (2027 tarihinden itibaren), Genel Kurul tarafından seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.

 

MADDE 30: GÖREV VE YETKİLERİ

Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

Derneğin bütün hesaplarını altı ayı geçmeyen aralıklarla denetlemek,

Hesap defterlerinin düzenli işlenmesini ve harcamaların bütçeye uygunluğunu kontrol etmek,

Eksik veya usulsüz görecekleri hesap ve harcamalarda, derhal yazılı olarak Yönetim Kurulu’nun dikkatini çekmek, gereğinde durumu Genel Kurula bildirmek,

Dernek için önemli gördükleri hususlarda Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak,

Devreleri sonunda hazırlayacakları raporu Genel Kurul Un görüş ve onayına sunmak,

Tüzük ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak

 

MADDE 31: ÇALIŞMA ŞEKLİ

Denetleme Kurulu, ilk toplantısında kendisine bir Başkan ve Başkan Vekili seçer.

Denetleme Kurulu görevini toplu olarak yapabileceği gibi, aralarından birine belli konularda inceleme ve araştırma yetkisi verebilir. Denetleme Kurulu, kararlarını çoğunlukla alır, karara katılmayan üye karşıt oyunun gerekçelerini belirten bir raporu Genel Kurula sunmakla yükümlüdür.

Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırma kararının oybirliği ile alınması zorunludur.

Yedek üyelerin tümünün katılması ile dahi, Denetleme Kurulu üye sayısı üçten aşağı düştüğü takdirde, en geç bir ay içinde, Kurul’un seçimi yenilenir. Yeniden seçilen Kurul, eskisinin görev süresini tamamlar.

 1. SİCİL KURULU

 

MADDE 32: SİCİL KURULU’NUN OLUŞUMU

Sicil Kurulu, Derneğin en az üç (3) yıllık, disiplin cezası almamış asil üyeleri arasından (2027 tarihinden itibaren)  ve Genel Kurul tarafından seçilen 2 asil ve 1 yedek üyeden oluşur.

 

MADDE 33: GÖREV VE YETKİLERİ

Sicil Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır;

Derneğe üyelik başvuruları teslim almak

Üyelik beyannamelerini 15 gün süre ile dernek merkezinde ilan etmek,

Üyelik başvuruları hakkında yapılabilecek itirazları incelemek,

Gerek gördüğü takdirde, üyelik başvurusunda bulunanlar hakkında her türlü araştırmayı yapmak,

Üyelik başvurularını, olumlu veya olumsuz görüşü ile birlikte, Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak,

Dernek Divanı’na katılacak üyelerin yaşlarını, Derneğe ilk giriş tarihlerini ve geçmiş dönemlere ait aidatlarını düzenli olarak ödediklerini saptamak,

Asil Üye Defterini ve Sicil Kurulu Karar Defterini tutmak,

Tüzük ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmaktır.

 

MADDE 34: ÇALIŞMA ŞEKLİ

Sicil Kurulu ilk toplantısında kendisine bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer. Aynı toplantıda ayrıca, yapacağı toplantıların gün ve saatlerini de saptayarak üyelerin ve üyelik için başvuruların görebilecekleri bir yere asmak sureti ile duyurur. Kurulun en az ayda bir toplanması zorunludur. Sicil Kurulu kararlarını çoğunlukla alır. Yedek üyelerin tümünün katılması ile dahi, toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde, en geç bir ay içinde, Kurul’un seçimi yenilenir. Yeni seçilen Kurul, eskisinin görev süresini tamamlar.

 1. DİSİPLİN KURULU 

 

MADDE 35: OLUŞUMU

Disiplin Kurulu, derneğin 50 yaşını doldurmuş, (2032 yılından itibaren uygulanmak üzere) en az on yıllık ve disiplin cezası almamış asil üyeleri arasından Genel Kurul tarafından seçilen 3 asil ve 2 yedek üyeden oluşur.

Kurulun asil ve yedek üyelerinden, ayrı ayrı en az 2 tanesinin hukukçu üye olması zorunludur. Kurulun hukukçu asil üyelerinden bir tanesinin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yerine sıraya bakılmaksızın, doğrudan ilk hukukçu yedek üye geçer.

MADDE 36: GÖREV VE YETKİLERİ

Disiplin Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır ;

Disiplin soruşturmalarını yürütmek;

Hakkında disiplin soruşturması açılan üyenin savunmasını almak, kendisine gelen olaylarla ilgili bütün Dernek üyelerinin bilgi ve görgülerine, yazı ile davet etmek suretiyle başvurmak, kişi ve kuruluşlar nezdinde doğrudan yazışmalarda bulunmak;

Savunmasını yapmak, tanık ve şikayetçi olarak dinlenmek üzere davet edilen üyeler zorunlu nedenler dışında, bu davete, verilen süreler içinde, kesinlikle uymakla yükümlüdürler

Disiplin Kurulu’na intikal ettirilen olaylar hakkında gerekli inceleme, soruşturma ve değerlendirmeyi yaparak karara bağlamak;

Disiplin soruşturması kesinleşinceye kadar taraflar hakkında, Dernek Merkez ve Lokali’ne girişi yasaklamak da dahil, benzeri tedbirler almak;

İlgililer hakkında ceza verilmesi veya tedbir uygulanması halinde, durumu gereği yapılmak ve sicillerine işlenmek üzere Sicil Kurulu’na yazı ile bildirmek;

Disiplin Kurulu karar ve Gelen-Giden Evrak Defterini tutmak;

Kanun ve tüzükle kendisine tanınan diğer görev ve yetkileri kullanmak.

MADDE 37: ÇALIŞMA ŞEKLİ

 

Disiplin Kurulu, seçimini takip eden en geç bir hafta içerisinde toplanarak, kendisine bir Başkan, bir Başkan Vekili seçer ve seçim sonucu yazı ile Yönetim Kurulu’na bildirilir.

Disiplin Kurulu, Başkan’ın çağrısı üzerine toplanır.

Disiplin Kurulu, toplantı ve karar yeter sayıları, bir tanesi hukukçu üye olmak üzere en az üçtür. Yedek üyelerin tümünün katılması ile dahi toplantı yeter sayının sağlanamaması halinde, en geç bir ay içinde, Kurulun seçimi yenilenir. Yeni seçilen Kurul, eskisinin görev süresini tamamlar.

Oyların eşitliği halinde, Başkan’ın oyu iki sayılır.

Disiplin Kurulu, her olay için, gerekli gördüğü takdirde inceleme ve soruşturmaların yapılması için, kendi üyeleri arasında bir raportör tayin edebilir.

 

MADDE 38: DİSİPLİN KURULUNA BAŞVURU

Bu tüzüğe göre, disiplin cezası uygulaması gerektiren bir durumun ortaya çıkması halinde;

Bu duruma doğrudan taraf veya tanık olan ilgili üye, Yönetim Kurulu aracılığı ile;

Divan, Denetleme Kurulu ve Sicil Kurulu, görev alanlarına ilişkin konularda doğrudan;

Yönetim Kurulu doğrudan; Disiplin Kuruluna başvurabilir.

Yönetim Kurulu, kendisine yapılan başvuruları en geç yedi gün içinde Disiplin Kuruluna sevk etmek zorundadır.

Yönetim Kurulu’nun yapmış olduğu başvuru üzerine ve yukarıda belirtilen diğer hallerde Disiplin Kurulu, kendisine intikal eden olayla ilgili tavsiye niteliğinde görüşünü vererek Yönetim Kurulu’na iletir. Disiplin Kuruluna yapılan başvurular sonucu nihai karar alma yetkisi Yönetim Kurulundadır.

 

MADDE 39: SORUŞTURMA USULÜ

Disiplin Kurulu, kendisine sevk edilen olaylar hakkında en geç otuz (30) gün içinde görüşünü hazırlamak zorundadır. Bu süre içinde, Disiplin Kurulu görüşünün, zorunlu nedenlerle gecikeceğinin anlaşılması halinde, gecikmenin sebebini ve durumun özelliklerine uygun tedbirleri, tavsiye niteliğinde olmak üzere Yönetim Kurulu’na yazı ile bildirir.

Hakkında disiplin soruşturması açılan bir üye, savunması alınmadan cezalandırılamaz.

Disiplin Kurulu, tavsiye niteliğinde görüşlerini hazırlamak üzere hakkında disiplin soruşturması açılan üyenin savunmasını alma yetkisini haizdir. Hakkında disiplin soruşturması açılan üyenin savunmasının alınması hususunda nihai olarak Yönetim Kurulu yetkilidir.

Kendisine iadeli taahhütlü gönderilen yazının alındığı tarihten başlayarak veya tebligatın yapılamaması halinde, davetin Dernek Merkez ve Lokalinde ilanını takiben, yedi gün içinde yazılı savunmasını vermeyen veya sözlü savunma yapacağını aynı süre içinde yazılı olarak bildirmeyen üye, bu hakkından vazgeçmiş sayılır. Disiplin Kurulu, alacağı tüm kararları Karar Defterine kaydeder ve Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir.

 

MADDE 40: ZAMAN AŞIMI

Meydana gelişinden itibaren bir yıl içinde başvuru konusu yapılmayan eylem zaman aşımına uğramış sayılır.

 

 1. DERNEK DİVANI